Deklaracja dostępności Wrocławski program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Wrocławski program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV).

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Wygląd menu nie jest taki sam na wszystkich stronach,
 • Po powiększeniu widoku strony do 200% nie widać całości informacji ze strony,
 • Nie wszystkie informację są widoczne w orientacji pionowej i poziomej,
 • Tytuły stron nie posiadają poprawnej struktury,
 • Linki do dokumentów do pobrania nie posiadają informacji o formacie oraz rozmiarze plików,
 • Nagłówki w kodzie nie są zdefiniowane w odpowiedniej kolejności,
 • Ramki na stronie nie posiadają tytułów,
 • Cel i działanie niektórych linków nie są łatwe do zrozumienia,
 • Niektóre elementy graficzne przekazujące informacje nie posiadają tekstów alternatywnych,
 • Dekoracyjne elementy nie posiadają pustego atrybutu <alt>,
 • Treści obcojęzyczne nie mają zdefiniowanego języka,
 • Mniejsza szerokość oraz wysokość widoku strony ogranicza treść strony,
 • Niektóre elementy nie posiadają odpowiedniego kontrastu,
 • Linki tekstowe nie są poprawnie wyróżnione wizualnie,
 • W kodzie strony znajdują się elementy HTML służące prezentacji,
 • Dokumenty do pobrania nie są dostępne cyfrowo.

Wyłączenia

 • zdjęcia, obrazki oraz pliki PDF zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Aneta Kubisa.
 • E-mail: aneta.kubisa@um.wroc.pl
 • Telefon: +48 71 777 71 73

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Prezydent Wrocławia
 • Adres: pl. Nowy Targ 1-8; 50-141 Wrocław.
 • E-mail: kum@um.wroc.pl
 • Telefon: +48 71 777 77 77

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia mieszcząca się przy ulicy Gabrieli

Zapolskiej 4 we Wrocławiu częściowo jest przystosowana dla osób niepełnosprawnych.

Opis siedziby:

Departament Infrastruktury i Transportu;

Wydział Spraw Obywatelskich;

Wydział Finansów Oświatowych;

Wydział Przedszkoli i Szkół Podstawowych;

Wydział Szkół Ponadpodstawowych i Specjalnych;

Wydział Organizacyjny i Kadr;

Wydział Kultury;

Wydział Partycypacji Społecznej;

Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych;

Wydział Inżynierii Miejskiej

Wydział Transportu

Wydział Nabywania i Sprzedaży Nieruchomości;

Wydział Organizacyjny i Kadr;

Biuro d/s Bezpieczeństwa Informacji;

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów;

Biuro SmartCity i Zarządzania Projektami;

Biuro Sportu i Rekreacji;

Biuro Obsługi Prawnej;

Biuro Obsługi Infrastrukturalnej

Biuro Zrównoważonej Mobilności

Inspektor Ochrony Danych Osobowych;

Pion Ochrony Informacji Niejawnych;

Zespół Radców Prawnych;

Budynek:

Budynek posiada 4 wejścia ( wejście od ul. Piłsudskiego 45-47; ul. G. Zapolskiej 2; ul. G. Zapolskiej 4; ul.

Bogusławskiego 6) – budynek dostępny dla osób na wózkach i rodziców z wózkiem dziecięcym.

Wejście główne

Korytarze i szerokości drzwi dostosowane dla osób na wózkach.

Wejście przy ul. Zapolskiej 2 z drzwiami automatycznymi; wejście od ul. Zapolskiej 4 – rampa dla wózków; wejście od

Piłsudskiego 47 – wjazd na wózku korytarzem do windy, wejście od ul. Bogusławskiego 6 – rampa dla wózków podest

bez bariery zabezpieczającej.

Totupiont przy wejściu głównym G. Zapolskiej 4.

Sale Obsługi Mieszkańca S1, S2, S3 i S4 są dostępne z każdego wejścia do budynku poprzez przemieszczanie się

parterem, sala S5 jest dostępna jedynie od zewnątrz z chodnika przy ul. Bogusławskiego 10.

Portiernia

Przy wejściu głównym od ul. G. Zapolskiej 4 – na wprost drzwi po lewej stronie.

Winda

W budynku znajdują się 3 windy dostępne dla osób na wózku i rodziców z wózkiem dziecięcym. Winda od ul.

Piłsudskiego 45-47 wydaje komunikaty głosowe. Pozostałe windy bez komunikatów głosowych. Przyciski windy

przywołujące oraz sterujące opisane są alfabetem brajla. Przycisk alarmowy oznaczony na żółto z wytłoczonym

dzwonkiem.

Pomieszczenia biurowe

W części pomieszczeń biurowych progi – kolejno likwidowane podczas remontów pomieszczeń . Pokoje z numeracją

odpowiadającą kolejnym piętrom (pierwsze piętro – sto, drugie piętro dwieście, itd.). Pokoje są oznaczone

tabliczkami imiennymi, zawieszonymi na standardowej wysokości. Brak oznaczeń kontrastowych dla osób

słabowidzących. Pomieszczenia biurowe znajdują się po obu stronach korytarza. Brak opisów pomieszczeń alfabetem

brajla. Na korytarzu przy windzie znajduje się tablica informacyjna. Dodatkowo tablice informacyjne znajdują się w

każdym holu wejściowym.

Pomieszczenia sanitarne

Toaleta na III piętrze jest dostępna dla osób z niepełnosprawnością. Na parterze w sali obsługi S1 znajduje się w pełni

wyposażone pomieszczenie dla matki z dzieckiem. W sali obsługi S3, w pobliżu punktu informacyjnego, znajduje się

toaleta dla osób z niepełnosprawnością. Pomieszczenia oznakowane standardowo.

W toalecie jest przestrzeń manewrowa, jest przestrzeń do transferu bocznego. Brak systemu przyzywowego. Miska

ustępowa umieszczona jest po lewej stronie od wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w obustronne poręcze.

Umywalka umieszczona jest po prawej stronie od wejścia na odpowiedniej wysokości, wyposażona jest w obustronne

poręcze, lustro.

Miejsca parkingowe

Przed budynkiem wyznaczono cztery miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnością. Miejsca parkingowe

znajdują się w odległości około dwudziestu pięciu metrów od wejścia głównego do budynku, na styku ulic

Bogusławskiego i Zapolskiej.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

 Dostosowania

Nad wejściem głównym przy ul. Zapolskiej 4 umieszczony jest głośnik systemu Totupoint naprowadzający dźwiękowo

osoby niewidome i słabowidzące.

W budynku oznaczenia w alfabecie brajla znajdują się w windach. W budynku nie ma oznaczeń kontrastowych lub w

druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku znajduje się punkt ładowania wózków elektrycznych, trzeba zgłosić się do portiera na parterze budynku

po lewej stronie od wejścia, w celu podłączenia ładowarki.

Na IIIp w korytarzu przy pok. 328 znajduje się eskejpczer, sprzęt do ewakuacji osób z ograniczoną mobilnością, w

razie awarii windy.

 Schody

Główna klatka schodowa ewakuacyjna znajduje się w centralnej części budynku. Pozostałe klatki schodowe znajdują

się przy wejściach od strony ul. Piłsudskiego 45-47 i ul. Bogusławskiego 6.

Stopnie schodów są proste bez podcięć. Brak czytelnych oznaczeń krawędzi schodów. Schody wyposażone są w

dwustronne okrągłe poręcze prócz klatki schodowej od strony ul. Bogusławskiego 6.

 Dojazd

Samochodem osobowym. Miejsca parkingowe płatne wyznaczone na ulicy Bogusławskiego, ponadto w galerii.

Taksówką. Autobus i tramwaj MPK, przystanki na ulicy Świdnickiej, Piłsudskiego.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego (PJM) online. Usługa jest dostępna w godzinach

pracy urzędu. Usługa jest bezpłatna dla osób głuchych.